> cursus doperse theologie > krooncursus

Impressie van de krooncursus

Seizoen 2017 / 2018

Wat is gerechtigheid?
Als er één bijbels-theologisch thema is dat je in heel de Bijbel terug vindt, dan is dat 'gerechtigheid'. Maar denk niet dat wij daarom al weten waarover het precies gaat. In de Bijbel heeft het thema 'gerechtigheid' voor ons vertrouwde, maar ook heel vreemde trekken. Spreekt Jezus in de Bergrede niet zich zelf tegen, als hij oproept tot gerechtigheid die "overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden" om vervolgens zijn  stelling samen te vatten met dat we moeten zijn zoals God, die "het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen"? In de lessen zullen we het thema gerechtigheid uitdiepen en daarbij heel verschillende teksten en onderwerpen tegen komen. Zoals 'rijk en arm', 'schulden – kwijtschelden of vergeven?', 'de tempel, de schepping en de aanwezigheid van God', 'God en de vijanden', 'de taak van de Messias', 'dood en leven van de (on)rechtvaardige'. De focus zal op teksten uit het Oude Testament liggen, maar bij ieder onderwerp worden ook de lijnen naar het Nieuwe Testament getrokken.

Docent: Dr. Christiane Karrer is als docente Oude Testament verbonden aan het Doopsgezind Seminarium (VU).

Christendom en andere religies

De ander is een spiegel waarin we onszelf kunnen zien. We kunnen onszelf herkennen in gemeenschappelijke interesses, gewoonten, manieren om de wereld te bezien, maar ook in dat wat ons in die ander stoort, waarin we van haar of hem verschillen. Wat zeggen die overeenkomsten en verschillen over wie wijzelf zijn? Zo kunnen andere religies een spiegel zijn waarin we ons eigen geloof kunnen zien. Hoe geloven zij, wat zegt dat over ons eigen geloof? Wat zijn voor ons daarin belangrijke thema’s? Hoe komt het dat sommige aspecten in andere religies ons zo irriteren? Hoe kunnen we, ondanks verschillen en irritaties, toch met elkaar in gesprek blijven?
In deze module onderzoeken we hoe religies aankijken tegen enkele thema’s. Je gaat hierbij (groepsgewijs) zelf op zoek naar informatie en presenteert deze aan de groep. Welke overeenkomsten en welke verschillen zien we met betrekking tot de thema’s tussen die religies en met ons eigen geloof. We proberen te begrijpen waar de verschillende invalshoeken vandaan komen. Het gaat hierbij niet slechts om het vergaren van (feitelijke) kennis, maar hoe deze kennis ons helpt binnen de interreligieuze communicatie. Door onszelf te spiegelen aan andere religies worden we ons bewust van onze eigen kijk op de zaken en onze eigen vooronderstellingen met betrekking tot religie en geloof.

Docent: Carolien Cornelissen is predikant van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht, studeerde theologie met als hoofdvak Islam en Arabisch en is sinds 2008 docent bij de cursus Doperse Theologie.

Jezus, een geschiedenis

Cees den Heyer is een leven lang bezig geweest met de geschiedenis van Jezus. Bij de geschiedenis van Jezus denken we allereerst aan de verwachting en de verhalen over Jezus in Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast is er echter ook nog een geschiedenis van 2000 jaar zoeken naar een antwoord op de vraag: Wie zeggen jullie dat ik ben? Zo krijgen we oog voor de verschillende interpretaties en betekenissen door de eeuwen heen. Cees heeft over deze thematiek een nieuw boek geschreven dat deze zomer zal verschijnen.  

Docent: Cees den Heyer is emeritus hoogleraar Nieuwe Testament in Kampen en werkzaam geweest als docent aan het doopsgezind seminarium. Hij heeft hier veel gepubliceerd voor een breed publiek en is een veelgevraagd spreker.

Seizoen 2018 / 2019

De Islam
Wereldwijd staat de islam in de belangstelling. Ook in ons land is islam een veel voorkomend gespreksonderwerp. Vaak op een negatieve manier: IS, terrorisme, fundamentalisme, onverdraagzaamheid, haatpredikers, overlast van Marokkaanse jongeren. De islam, zo zeggen sommigen, is inherent gewelddadig en intolerant. Aan de andere kant wordt gezegd dat ‘we toch eigenlijk allemaal in dezelfde God geloven’ en dat ‘de islam ook alleen maar vrede wil’. Tijd om te ontdekken hoe de islam in elkaar zit, want onbekend maakt onbemind. In deze module verdiepen we ons in het islamitische geloof. Wat geloven moslims? Hoe zien zij God / Allah? Wat betekent de Koran voor hen? Welke visie hebben zij op Jezus? Hoe wordt er binnen de islam gedacht over geweld en vrede? Bestaat ‘de’ islam eigenlijk wel?
Door deze nadere kennismaking met de islam, leggen we een basis voor het interreligieuze gesprek. Want alleen door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, kunnen wij bijdragen aan vrede tussen de religies.

Docent: Carolien Cornelissen is predikant van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht, studeerde theologie met als hoofdvak Islam en Arabisch en is sinds 2008 docent bij de cursus Doperse Theologie.

Doperse ethiek
De ethiek is het vak dat nadenkt over vragen als ‘wat is goed leven’ en dat antwoord probeert te geven op de praktische vraag wat ‘goed handelen’ is in verschillende situaties. Ethiek gaat dus over goed en fout, over oordelen en waarderen. We gaan op ontdekkingstocht door de geschiedenis en zullen zien hoe vanuit verschillende invalshoeken die vragen heel verschillend beantwoord worden. Daarvoor kijken we naar theorievorming, maar we gaan ook met elkaar in gesprek over morele dilemma’s. Zo bouwen we een instrumentarium op dat ons helpt onze eigen keuzes en standpunten te verwoorden en te onderbouwen. En natuurlijk proberen we dat te doen vanuit een dopers perspectief. We zullen stilstaan bij de plaats van de ethiek binnen de doperse traditie. En natuurlijk stellen we ons de vraag of er zoiets bestaat als een ‘eigen’ doperse ethiek – en hoe die er dan eventueel uit zou kunnen zien.

Docent: Fulco van Hulst is theoloog en is als docent/onderzoeker Doperse (vredes-) theologie en ethiek verbonden aan de VU en het doopsgezind seminarium. Eerder was hij onder meer als docent bedrijfsethiek verbonden aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Lopen op het water
Deze module is ontwikkeld naar aanleiding van de fundamentele vragen en perspectieven die naar boven zijn gekomen bij de bespreking en bezinning op de nota die Henk Stenvers, algemeen secretaris/directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, schreef  ten dienste van de geloofsgemeenschap. Lopen op het water gaat over de toekomst van de Nederlandse doopsgezinden. We staan stil bij relevante gemeentemodellen, identiteitsvragen, communicatie, nieuwe wegen en last but not least, bij verlangen en vertrouwen.

Docent: Gerke van Hiele is predikant in Wageningen en als coördinator en als vakdocent verbonden aan de cursus Doperse theologie met aandacht voor geloofsverdieping, spiritualiteit en gemeente.

  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl