Impressie van de vervolgcursus

Seizoen 2017 / 2018

Christendom en andere religies
Als de gemeente samenkomt dan wordt er gebeden, uit de Bijbel gelezen, gezongen, en gepreekt. Doopsgezinde samenkomsten kenmerken zich meestal door soberheid. Dat wil zeggen, dat de orde van dienst weinig ceremonieel omlijst is zoals in de meer ‘hoog-kerkelijke’ erediensten. Waarom is dat? Of gaat we toch de richting uit van meer uiterlijke vormen? Hoever willen we, en kunnen we gaan? De gemeenten zijn niet meer als vijftien, twintig jaar geleden. De leden willen meer betrokkenheid, meer doen in een dienst. Bijvoorbeeld ‘liturg‘ zijn. Wat is de functie van de liturg bijvoorbeeld en hoe kan je je dan het beste presenteren? Niet iedereen kan dat, maar het valt wel te leren. En bidden, persoonlijk misschien geen probleem, maar in een dienst voorbidden? Wat bid je, en hoe doe je dat? Sommigen ervaren een dienst nogal monoloog. Je hoort dan: ‘De diensten zijn soms saai’. ‘Ik zou wel eens willen reageren in een Open Ruimte’. Waar moet je dan op letten? En ook zingen we graag. Maar wat zingen we? Een lied staat altijd in een context, de dichter, de componist, de tijd en omstandigheden waarin dat werd gemaakt spelen allemaal een rol. Waarom zingen we meestal strofische liederen, waarom niet afwisselend solo-allen? Of in de vorm van een reciet? Een lied zegt ook iets over je persoonlijke spiritualiteit. ‘Dat lied zing ik het liefst omdat ...’. Dit en nog meer passeert de revue wanneer wij ‘liturgie’ behandelen (‘Trouwens: wat is liturgie...?’)

Docent: Dr. Pieter Post is predikant in de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Hij was docent Praktische Theologie aan het DG Seminarium en promoveerde op Doopsgezinde Liederenbundels en hun theologie in de 19e en 20ste eeuw.

Geest, Gemeente en spiritualiteit

Met elkaar nadenken over de opdracht van de christelijke gemeente in de wereld. Welke vragen leven er in onze context, welke tendensen worden zichtbaar en waar lopen we met elkaar tegenaan hier in het Westen in de 21e eeuw? Vervolgens richten we ons op de kern van de doopsgezinde traditie en hoe wij deze verstaan. Op zoek naar het eigene en een verkenning van de binnenkant en haar spiritualiteit. Waar klopt nu het hart van de doopsgezinde traditie en welke kernwoorden kunnen we hier voor vinden om hier iets over te kunnen zeggen en doorgeven?

Docent: Drs. Gerke van Hiele is predikant in Wageningen en als coördinator en vakdocent verbonden aan de cursus Doperse theologie met aandacht voor geloofsverdieping, spiritualiteit en gemeente.

Bijbelse theologie

Tijdens de colleges Bijbelse Theologie zullen we ons richten op het messcherpe randje tussen (oorlogs-)geweld en vrede, tussen onrecht en recht. Samen verkennen we deze onderwerpen binnen de bijbelse teksten, zodat de realiteit van waaruit deze teksten voortkomen zich voor u begint af te tekenen. Onmacht, gelatenheid, dromen, wanhoopsdaden, eergevoel, pogingen orde te scheppen in de chaos, ongerijmdheden, oplossingen, vragen, spannende verhalen, onbegrijpelijke beslissingen, van alles komt voorbij. Sommige teksten zullen vervreemding of zelfs verbijstering bij u oproepen. Weer andere zullen zo bekend zijn dat u moet oppassen dat u zich niet in slaap laat wiegen door de boodschap die u dénkt te kennen. Wat staat er werkelijk? Hoe verhoudt dat zich tot de situatie toen? Hoe slaan we de brug naar nu, ruim tweeduizend jaar later? Kan dat? Zes colleges. Niet meer dan een vingeroefening misschien. Maar wel één die vuurwerk op kan leveren!

Docent: Dr. Wieteke van der Molen is predikant in de kop van Noord-Holland. Zij promoveerde op een oudtestamentisch onderwerp en heeft een grote passie voor de verhalen, de letter en de geest van de bijbel. Tevens is zij werkzaam als predikant/directeur van Dopersduin in de duinen van Schoorl.

Seizoen 2018 / 2020

Onderling pastoraat
In deze cursus verkennen we wat de functies van pastoraat zijn en wat een gesprek tot een pastoraal gesprek maakt. In de ontmoeting in het pastoraat gaat het niet alleen om het uitwisselen van koetjes en kalfjes maar ook om enige diepgang in de gesprekken? Wat vraagt dat van de pastor en/of gemeentelid? Welke gespreksvoering is helpend om tot de kern te komen? Hoe luister je de ander tevoorschijn?

We focussen op  thema’s als nabijheid-afstand, het reddersyndroom en het omgaan met “lastige” mensen. We gaan dieper in op verschillende vormen van pastoraat zoals bijvoorbeeld het narratieve pastoraat. Een model dat een brug probeert te slaan tussen menselijke ervaringen en bijbelse beelden/verhalen. Hoe verbind je het verhaal van mensen met Gods verhaal? Hoe help je de ander betekenis te geven aan belangrijke gebeurtenissen in zijn/haar leven. Hoe om te gaan met zingevingsvragen die vooral opgeworpen worden als het leven niet meer stroomt bijvoorbeeld bij verlies en rouw?

Docent: Ds. Marion Bruggen werkt als supervisor ten dienste van Seminarium en Broederschap

Vredestheologie
 
De doopsgezinden worden beschouwd als een van de historische vredeskerken. Wanneer wij deze zienswijze accepteren, dan betekent dit dat vrede een van de typerende kenmerken van onze gemeenten zou zijn. In onze ethische bezinning hebben we geleerd om onze gedachten over vrede te ontvouwen in samenhang met gerechtigheid. Zo is Just Peace (Rechtvaardige vrede) een sleutelbegrip geworden in recente oecumenische gesprekken en dit heeft geleid tot een nieuw programma van de Wereldraad van Kerken: The Pilgrimage of Justice and Peace. Zo wordt ook duidelijk dat ons zoeken naar vrede en gerechtigheid een geestelijke weg is die we met elkaar mogen gaan. Een doperse theologie leeft van dit denken over vrede en gerechtigheid. Dit is haar vertrekpunt en haar toekomst, een doopsgezinde weg in de theologie met oog voor de toekomst van mens en wereld.

Docent: Prof. Fernando Enns is sinds een aantal jaren hoogleraar Vredestheologie aan het Doopsgezind Seminarium. Hij doet onderzoek naar de rol van religie in de conflicten in de huidige samenleving en is betrokken bij de opzet van de pelgrimage voor vrede en gerechtigheid van zowel de Wereldraad van Kerken als de doopsgezinde geloofsgemeenschap.

Lekenpreken in de praktijk

Er is een groeiende belangstelling onder jongere en wat oudere gemeenteleden om te preken. Om een goede, en aansprekende preek te schrijven, en te houden, is het vanzelfsprekend dat je je daarop goed voorbereid. Maar hoe doe je dat? Hoe bouw je een preek op? Wat wil de Bijbelse tekst ons vertellen in onze tijd? Om een goede preek te maken is het belangrijk dat je ook preken leest, en die leert kritiseren. In de praktische zin oefenen we in enkele eenvoudige stappen in het maken van een preek. Deze worden stap voor stap en per cursist door de docent gevolgd en voorzien van tips. Aan het slot van de cursus hebben we dan met zijn allen over dezelfde tekst een preek gemaakt. Boeiend!

Docent: Dr. Pieter Post is predikant in de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Hij was docent Praktische Theologie aan het DG Seminarium en promoveerde op Doopsgezinde Liederenbundels en hun theologie in de 19e en 20ste eeuw.

 

  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl