> nieuws

Nieuws

 
16 juni 2022

Verslag European Mennonite Student Meeting (EMSTM) in Hamburg

EMSTM: studenten aan het doopsgezind seminarium weten wel waar dat voor staat, maar buiten de seminariumgemeenschap en alumni zal de afkorting weinig bekend zijn. Het gaat om de European Mennonite Student Meeting, een jaarlijkse ontmoeting van theologiestudenten en -docenten, vooral van doopsgezinde huize, maar ook wel uit andere kerkelijke richtingen vanwege interesse in de doopsgezinde theologie.

Deze ontmoeting bestaat al ruim dertig jaar. Alex Noord, rector van het doopsgezind seminarium in Amsterdam en Fernando Enns, hoogleraar vredestheologie in Amsterdam en Hamburg, tevens co-rector van het seminarium, hebben elkaar daar als jonge theologen leren kennen. In de voorbije jaren zijn de besturen van beide theologische/kerkelijke opleidingen intensiever op elkaar betrokken geraakt dankzij diverse ontmoetingen, zodat van elkaar geleerd kan worden en de internationale (doopsgezinde) contacten versterkt.

De Nederlandse doopsgezinden zijn de enige in West-Europa met een eigen seminarium als kerkelijke opleiding. Deze seminariumgemeenschap heeft in toenemende mate een internationaal karakter gekregen door de samenstelling van het docententeam, doordat regelmatig buitenlandse doopsgezinde theologen voor enkele maanden in Amsterdam verblijven, en door de aantrekkingskracht van de eenjarige Masterspecialisatie Peace, Trauma and Religion op studenten. De grote groep die uit Nederland afreisde naar Hamburg om de EMSTM bij te wonen was dan ook deels afkomstig uit Canada, Colombia, Indonesië en Verenigde Staten. Andere Europese deelnemers kwamen uit Duitsland en Zwitserland. 

Het thema van de bijeenkomst dit jaar was Mennonite Innocence ofwel 'doopsgezinde onschuld'. Ondanks principes van geweldloosheid en het streven van Menno Simons om 'gemeente zonder vlek of rimpel' te zijn, is ook in onze geloofsgemeenschappen sprake van een weerbarstige werkelijkheid waarin geweld voorkomt en soms als onontkoombaar gezien wordt. Hoe gaan we om met een praktijk die strijdig is met de beleden idealen? Hoe kunnen we met onze onvolkomenheden toch blijven getuigen van vrede en daaraan werken?

Tijdens de EMSTM gingen de deelnemers in meerdere sessies op zoek naar blinde vlekken in ons zelfverstaan als internationale vredeskerk, om oog te krijgen voor verhalen die tot nu toe nauwelijks verteld zijn of vanuit een eenzijdig perspectief. De theologische verdieping kreeg onder meer gestalte door de verbinding met bijbelse noties over slachtoffer, offergave en martelaarschap. Daarbij is sprake van een verschuiving van het concept geweldloosheid als een bepaalde positie ten opzichte van thema's als oorlog en vrede, staat en kerk, naar een totale levenshouding die ook de ons omringende cultuur en natuur omvat.

Wat betekent dit voor de gemeente als vredeskerk, voor onze opvattingen over kwaad, zonde en verzoening (christologie)? Over deze vragen werd groepsgewijs nagedacht; de uitkomsten ervan werden plenair gedeeld en vastgelegd om verder uitgewerkt te kunnen worden. We concludeerden onder andere dat een kwetsbare opstelling voorwaarde is om te kunnen groeien voorbij de onschuld, gebrokenheid onder ogen te zien, en handen en voeten te geven aan de uit ons geloof voortkomende opdracht vredestichters te zijn.

Het voordeel van elkaar fysiek ontmoeten - na twee jaar online alternatieven voor EMSTM sowieso een verademing - was dat het niet bij een theoretische uitwisseling hoefde te blijven. Er was een directe verbinding met de praktijk van het geloofsleven door samen te bidden, te zingen, te luisteren, en misschien wel het meest door elkaars voeten te wassen. Een daad van nederigheid en kwetsbaarheid, in navolging van Jezus.   

Beeld: gemaakt in Mennokate, Bad Oldesloe
Tekst: Elma Posthuma


Terug
 
Meer informatie Facebook   Twitter
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl